ABOUT US

Finestdissertation.com ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ  ทั้งอังกฤษ  อเมริกา และออสเตรเลีย  โดยมีจุดหมายมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดปัญหา ความไม่เข้าใจ และอุปสรรคต่างๆ ที่นักเรียน นักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ ต้องประสบในวัยเรียน หรือในชีวิตมหาวิทยาลัย  อาทิเช่น ปัญหาในการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือทำงานวิจัย ซึ่งปัญหาหลักๆนั้น เกิดขึ้นจาก ความไม่เข้าใจในกระบวนการและการวางโครงสร้าง ของการเขียนวิทยานิพนธ์ (dissertation structure) – การตั้งคำถามของงานวิจัย (research question) หรือสมมุติฐาน (hypothesis formulation) ที่ไม่เหมาะสมคือไม่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย (research objective)  –  การเลือกเครื่องมือ (analytical tool) ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ผลผิดพลาด – การเลือกค่าแสดงผลจากโปรแกรม  SPSS ที่ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการเชื่อมโยงงานวิจัยเก่าๆให้เข้ากับผลของการเก็บข้อมูล (discussion chapter)

ซึ่งจากประสบการณ์ของทางทีมงาน  Finestdissertation.com พบว่าปัญหาเหล่านี้  เป็นปัญหาหลักๆของเด็กนักเรียนไทยทั้งในและต่างประเทศ  และเป็นปัญหาหลักๆที่ทำให้งานวิทยานิพนธ์ออกมาไม่สมบูรณ์  ตัวอย่างเช่น  งานวิจัยมีเนื้อหาเนื้อหาที่ไม่ชัดเจน เขียนวกไปวนมา ทำงานไปถึงบท research method แล้วทำต่อไม่ได้  ผลที่ได้ไม่ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย   หาบทสรุปของงานได้ยาก  ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้ากว่ากำหนด หรือได้คะแนนไม่ดี  ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์การเขียนงานวิทยานิพนธ์  และการทำงานโครงการวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น แบบ Harvard style, APA style หรือ Chicago style จึงทำให้ทางทีมงานมั่นใจว่าเราสามารถให้บริการรับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์และรับแก้งานวิทยานิพนธ์เฉพาะภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานแก่ลูกค้าทุกท่าน